תקנון פעילות יום או אייט

  1. כללי והגדרות

1.1 חברת "או שמונה ישראל בע"מ, (להלן: "החברה") מקיימת פעילות נושאת פרסים ("הפעילות") בהתאם לכללים ולקריטריונים המפורטים בתקנון זה.

1.2 תקנון הפעילות יפורסם באתר החברה. עותק התקנון יהיה מצוי גם במשרדי החברה, וניתן יהיה לעיין בו במהלך שעות העבודה הרגילות.

1.3 "משתתף"- כל אדם אשר עומד בתנאים שלהלן, במצטבר; ואשר נרשם דרך דף הנחיתה, צירף פרטים אישיים כמבוקש ונוכח בפעילות הפיזית של החברה במתחם שרונים בהוד- השרון, בתאריך ה-08.08.2023 (להלן: "יום הפעילות") בשעת חלוקת הפרסים. על המשתתף להיות ניתן לזיהוי באמצעות פרט מזהה שיידרש להמציא לפי העניין ואשר ימסור, ככל שנדרש ע"י עורכת הפעילות, את הפרטים האישיים וכן, כל מי שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4.1

1.4 "זוכה ו/או "זוכים"- משתתף אשר נרשם לפעילות דרך דף הנחיתה שפורסם, צירף פרטים אישיים כמבוקש, ענה על השאלה של פעילות פרסים ונכח ביום הפעילות ושהתשובה שלו נבחרה כיצירתית או מעניינת ביותר על ידי עורכת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי, והכל, לאחר שאותר, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן.

1.5 "הפרטים האישיים"- פרטיו האישיים של המשתתף בפעילות, מדויקים, מלאים ונכונים, אשר עשויים לכלול: שם פרטי ושם משפחה, גיל, מספר טלפון ו/או מספר טלפון סלולארי, פרופיל רשתות חברתיות פעיל ואמיתי אשר כל פרטיו נכונים, וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף לספק בהתאם להוראות תקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.

1.6 "הפרס/ים"- כהגדרתם בסעיף 6.

1.7 "עורכת הפעילות" – או שמונה ישראל בע"מ, ח.פ. 514881119

1.8 "הפעילות"- יום או אייט, 08.08.2023 במתחם שרונים- הוד השרון בשעה 9:30 בבוקר ועד לסיום הפעילות.

  1. פרשנות

2.1 המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות באינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.

2.3 כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.

2.4 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להיפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.

  1. כללי

3.1 מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר או באתר האינטרנט של עורכת הפעילות. ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר או באתר האינטרנט של עורכת הפעילות והוא יהיה הנוסח המחייב והקובע .

3.2 המשתתפים יוכלו לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה.

3.3 בעצם השתתפותו בפעילות ונוכחות בפעילות, בין אם מולאו פרטים ובין אם לאו, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות.

3.4 עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס שומרת על זכותה לפרסם את פרטי הזוכים ו/או המועמדים לזכייה ו/או את המענה לשאלת הפעילות בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה את האמור לעיל.

  1. תנאי ההשתתפות בפעילות

4.1 משתתף בפעילות יהא כל מי אשר:

4.1.1 הינו בן 18 שנים ויותר.

4.1.2 משתתף אשר נרשם לפעילות דרך דף הנחיתה שפורסם, צירף פרטים אישיים כמבוקש, ענה על השאלה של פעילות פרסים ונכח ביום הפעילות.

4.1.3 עמד בכל הוראות תקנון זה.

4.2 המשתתף מצהיר ומתחייב כי השתתפות בפעילות מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, לעורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס לעשות שימוש בתוכן הפעילות, בתמונת הזכייה ובפרטיו האישיים וכן לפרסמם באתר עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס ו/או בכל מדיה ופלטפורמה אחרת. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, כל הפרטים המזוהים בחשבון הרשת שלו, ופרטים מזהים נוספים, יהיו גלויים באתר עורכת הפעילות או בכל מדיה ופלטפורמה אחרת וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס.

4.3 למניעת ספק, מובהר, כי השתתפות בפעילות, ומתן פרטים אישיים כנדרש או פעילות מתוך חשבון רשת מזוהה אמיתי ופעיל, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לעורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים שנשלחו.

  1. עריכת הפעילות ותוצאותיה

5.1. עורכת הפעילות היא בעלת הפעילות היחידה והבלעדית והינה בעלת כל הזכויות בתכני הפעילות ובפעילות כהגדרתה בתקנון זה.

5.2. בתום תקופת הפעילות ייבחר משתתף אחד או יותר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות, אשר ענה/ו על פעילות הפרסים ושהתשובה שלו נבחרה ויחשב כזוכה באחד מהפרסים.

5.3. עורכת הפעילות תכריז על הזוכה/ים בפרסים בזמן האירוע. למען הסר ספק, זוכה אשר לא יהיה נוכח באירוע עצמו בזמן הכרזת הזוכים לא יקבל את הפרס. למען הסר ספק, המועמד לזכייה יוכרז ככזה אך ורק לאחר אישור פרטיו על ידי עורכת הפעילות.

5.4. למען הסר ספק, רק פרטים אישיים שימולאו כנדרש וייקלטו בפועל על ידי עורכת הפעילות ואשר כתובת הדואר האלקטרוני שסופקה ע"י המשתתף בהקשר אליהן הינה פעילה ושהמשתתף יהיה נוכח באירוע , תחייבנה לצורך עריכת רשימת המשתתפים ולצורך בחירת המועמד או המועמדים לזכייה ולקביעת זהות הזוכים בפעילות, והמשתתפים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס בקשר לכך.

5.5. המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בעצם השתתפותם בפעילות, כי מספר הפרסים המוענקים הינו מוגבל, וכי לא כל המשתתפים בפעילות יהיו זכאים לפרס. המשתתפים מאשרים ומתחייבים כי יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס בקשר לכך.

5.6. שם ופרטי המועמד לזכייה, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי עורכת הפעילות אשר תהא רשאית לפרסם את שמו של המועמד לזכייה באתר האינטרנט שלה ו/או בכל פלטפורמה דיגיטלית אחרת. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל. עורכת הפעילות תודיע למשתתף על זכייתו בפרס בזמן האירוע.

5.7. במידה ומועמד הזכייה אינו נוכח באירוע, יימצא כי הוא אינו זכאי לקבלת הפרס, והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן- "המועמד פסול"), עורכת הפעילות תהיה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להעניק את הפרס למשתתף אחר (להלן- "המועמד החלופי לזכייה").

5.8. להסרת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמד החלופי לזכייה.

5.9. עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס תהיינה רשאית לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בהסכמת הזוכה ובכפוף לכל דין, בשמות המועמד לזכייה או הזוכה, תמונת הזכייה ודבר זכייתו, תמונת ופרטים נוספים אודותיו, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל מועמד לזכייה או כל זוכה מראש לאמור לעיל. עורכת הפעילות תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).

  1. הפרס/ים

6.1 במהלך הפעילות ייבחרו זוכים שנוכחים באירוע, ענו על שאלת פעילות הפרס ומילאו פרטים אישיים תקינים. זוכה יהיה זכאי לאחד מהפרסים הבאים: 1 זוכה במוצרי או אייט לשנה (6 שמן אמבט,6 שמפו אל דמע, 6 סבון עדין לתינוק, 5 מוס רחצה, 4 תחליב גוף, 4 קרם תפרחת חיתולים פורטה, 6 קרם תפרחת חיתולים, 4 קרם הרגעה והקלה בגירוי העור פורטה, 3 קרם הגנה), 3 זוכים במארז ערכה מושלמת או אייט, האגיס חבילת החתלה לחודש, מארז לידה PERFECT לאמר, שיעור פילאטיס מכשירים פרטי בפילאטיס במרכז, 2 חבילות מלאות של ספריית התוכן ג'אמה. 

6.2. יובהר כי הפרס נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס והיא רשאית לשנותו בכל עת. ולמשתתפים, לרבות הזוכים, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

6.3. מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמה.

6.4. לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרסים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם.

6.5 הזכאות לפרסים הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכים.

6.6 עורכת הפעילות לא תהא אחראית בגין הפרס ובגין כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו ו/או טיבו ו/או איכותו, לרבות נזקים בשל ביטול, שינוי מועד ו/או מיקום וכיו"ב. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו. עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס תהא רשאית להחליף את הפרס בפרס חלופי שווה ערך מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.7. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, עורכת הפעילות תהא רשאית שלא למסור את הפרסים ו/או לבטל את הזכייה בהם, כולם או חלקם, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות ה מועמד ים לזכייה ו/או הזוכים, ביצע או (לפי העניין( ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמדים לזכייה ו/או לזוכים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

6.8. למען הסר ספק, מובהר כי היה והפרסים, כולם או חלקם, לא יחולקו או לא ימומשו, עקב כך שלא נדרשו, עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא עורכת הפעילות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרסים האמורים, כולם או חלקם, ו /או לא לחלקם. כל מועמד לזכייה או זוכה שלא דרש פרס, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות בגין פעולותיה של עורכת הפעילות כאמור.

  1. שונות

7.1 עורכת הפעילות תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות וכן תהא האחראית לפרסום תקנון זה והכרזה על הזוכים בפעילות ביום האירוע. כמו כן, תטפל עורכת הפעילות בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים של הפעילות.

7.2. עורכת הפעילות תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון.

7.3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2.7 לעיל, עורכת הפעילות תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בדבר הזכאות לפרס, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר בהירות במסגרת הליך הפעילות ו/או בקביעת המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה בעבירה על הדין או בכל סיבה רלוונטית אחרת (לרבות הפרה של הוראות התקנון(.

7.4 תוצאות הפעילות כפי שתקבענה על ידי עורכת הפעילות והכרעותיה בכל נושא ועניין, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.

7.5. ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי, שותפי ועובדי עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס ובני משפחותיהם.

7.6. עורכת הפעילות שומרת על זכותה לבטל את הפעילות (כולה או חלקה) ו/או לשנות את תנאי הפעילות, ו/או לשנות את מועדי הפעילות, ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את הפרסים המחולקים במסגרת הפעילות (כולם או חלקם), לרבות את מספר הפרסים שיחולקו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, או עקב אילוצים שאינם תלויים בעורכת הפעילות ו/או מכל סיבה אחרת.

7.7. כל משתתף מסכים כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 6.7 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי עורכת הפעילות. עורכת הפעילות תפרסם את דבר הביטול או השינוי באתר ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון. להסרת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.

7.8. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, ועורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס לא תהא אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/ או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס בכל הקשור, במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה ו/או לפרסים.

7.9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או ההופעה, אשר אינם תלויים בעורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס, ו/או מי מטעמה.

7.10. האחריות למימוש הפרסים, היא של הזוכים. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס בו זכה ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס לא תישא באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בהן.

7.11. כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או הפעילות, יחולו על הזוכים בלבד ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית. עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס לא תשא בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלה על עצמה במפורש בתקנון זה.

7.12. עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות והמשתתף בעצם השתתפותו בפעילות זו, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה ו/או הפעילות וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו בפעילות, ישמר במאגרי המידע של עורכת הפעילות ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, וישמש, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שעורכת הפעילות או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים.

7.13. עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישים אשר סופקו ע"י המשתמש במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, , SMS ובין בדרך אחרת.

7.14. אין בתקנון זה בכדי לגרוע ממדיניות הפרטיות של האתר וכן, תקנון האתר אשר יוסיפו לחול אף על המשתתף בפעילות.

7.15. הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס, עובדיהן, מנהליהן, בעלי מניותיהן ו/או מי מטעמן בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.

7.16. הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס, עובדיהן, מנהליהן, בעלי מניותיהן ו/או מי מטעמן בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.